Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

Thủ tục thanh toán:

Trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt tại địa chỉ công ty hay tại địa điểm do khách hàng chỉ định, khách hàng chỉ thanh toán tiền hàng cho Phuocanholdings khi nhân viên của Phuocanholdings xuất trình đầy đủ các chứng từ bao gồm: phiếu thu và giấy giới thiệu có chữ ký và đóng dấu hợp lệ của Phuocanholdings. Phuocanholdings không chịu trách nhiệm về việc thất thoát tiền hàng nếu khách hàng không thực hiện đúng quy định về thủ tục thanh toán nêu trên.

Phương thức thanh toán:

Đợt 1:

Ngay sau khi ký kết hợp đồng, khách hàng thanh toán cho Phuocanholdings số tiền là: ……………. đồng (Bằng chữ: …………………………..) tương đương gần …….% giá trị đơn hàng. Phuocanholdings tiến hành thực hiện theo đơn hàng.

 

Đợt 2:

Thanh toán khi nhận hàng, Khách hàng thanh toán cho Phuocanholdings số tiền còn lại là: …………………….. đồng (Bằng chữ: ……………………………………………………………….)