Thời gian giao nhận hàng: Theo thời được chốt giữa khách hàng và Phuocanholdings bằng văn bản hoặc qua mail.

Địa điểm giao nhận hàng: Hàng hóa được giao nhận tại địa chỉ khách hàng hoặc tại nhà xưởng của Phuocanholdings

Phương thức giao nhận: Khi hàng hóa được tập kết tại địa điểm giao hàng khách hàng, đại diện 2 bên sẽ kết hợp kiểm tra số lượng, chất lượng và mẫu mã sản phẩm tại chỗ, đồng thời ký xác nhận vào biên bản giao nhận hàng theo mẫu của Phuocanholdings cung cấp.